Onderwijskundig netwerk

Hulpmiddelen

Format regionale opleidingsplannen

Het bereiken van consensus over regionale samenwerking is een heel proces. Het opstellen van een regionaal opleidingsplan is belangrijk om de genoemde afspraken in vast te leggen. Goed vastgelegde regionale opleidingsplannen geven AIOS inzicht in de kansen en mogelijkheden in de regio en zorgen ervoor dat deze volop benut kunnen worden in hun leertraject.

Met steun van het OORZON Innovatiefonds is een Format Regionale Opleidingsplannen opgesteld (zie bijlage).  Het is een gestandaardiseerde leidraad voor het maken van een regionaal opleidingsplan. De leidraad beschrijft uit welke onderdelen een regionaal opleidingsplan idealiter moet bestaan. Het omvat onder andere informatie over bouwblokken van de opleiding, regionaal aanbod, beschrijving van de samenwerking, supervisie en beoordeling, bekwaamheidsniveaus, en onderwijs.

Het uiteindelijke doel is stevige regionale samenwerking, vastgelegd in een helder vormgegeven ‘opleidings-menukaart’ waarmee een excellent, efficiënt en op maat gesneden opleidingsplan voor elke AIOS mogelijk is.

Naast dit format biedt het Innovatiefonds, onderwijskundige begeleiding op maat aan clusters bij het verstevigen van hun regionale samenwerking. Indien ondersteuning gewenst is dan horen wij dat graag.

Addendum

Naast het Format Regionale Opleidingsplannen is er ook een Addendum ontwikkeld (zie bijlagen). In dit addendum staan extra tekst en uitleg over bepaalde hoofdstukken van het format. Het is bedoeld om clusters verdere ondersteuning te bieden bij het opstellen van hun regionale opleidingsplannen en bij het maken van regionale afspraken. Het addendum geeft suggesties voor onderwerpen die regionaal besproken en in het regionaal opleidingsplan beschreven worden, en voorziet daarnaast in een aantal voorbeeldteksten die naar wens kunnen worden aangepast.