Medische Vervolgopleidingen

Kindergeneeskunde

Kindergeneeskunde: het specialisme dat zich richt op het voorkomen, herkennen en behandelen van ziekten van inwendige organen en  rgaansystemen bij kinderen en adolescenten en waarin centraal staan de stoornissen in het ontwikkelingstraject van kind naar volwassene zowel in biologisch, psychologisch als in sociaal opzicht.

Structuur van de opleiding tot Kinderarts:

De duur van de opleiding bedraagt vijf jaar.

De opleiding bestaat uit de volgende verplichte onderdelen: a. vier jaar kindergeneeskunde (algemeen) gevolgd door; b. een jaar kindergeneeskunde (verdieping en profilering). 2. Het onderdeel kindergeneeskunde genoemd in het eerste lid, onder a., bestaat uit: a. algemene pediatrie van ten minste 21 maanden; b. polikliniek van ten minste negen maanden; c. neonatologie van ten minste drie maanden en ten hoogste negen maanden; d. intensive care pediatrie van ten minste drie maanden en ten hoogste negen maanden, waarbij de totale duur van de onderdelen, genoemd onder c. en d., ten hoogste 12 maanden bedraagt; e. één of meerdere keuzeonderdelen (facultatief) van in totaal ten hoogste zes maanden. 3. Het onderdeel kindergeneeskunde genoemd in het eerste lid, onder b, bestaat uit: a. twee verdiepingsonderdelen van in totaal ten hoogste zes maanden waarvan het onderdeel algemene pediatrie deel uitmaakt; b. een profileringsonderdeel van ten hoogste zes maanden waarvan een onderdeel algemene pediatrie deel kan uitmaken.

De Opleiding Kindergeneeskundein de regio OOR ZON wordt vormgegeven door de volgende partnerziekenhuizen:


Landelijk aanbod opleidingsetalages Kindergeneeskunde