Medische opleidingen

Medische Vervolgopleidingen

In een moderne medische opleiding dragen diverse actoren bij aan een goede kwalitatieve opleiding zodat er 'bekwaam verklaarde' jonge medisch specialisten kunnen uitstromen. De AIOS is mede verantwoordelijke voor een goede opleiding en draagt daar, door een proactieve houding aan bij. De AIOS neemt deel o.a. deel aan kwaliteitsmetingen, doet suggesties en participeert in verbetertrajecten. Ook draagt de AIOS bij aan het ontwikkelen en implementeren van innovaties in de opleiding. Opleider en opleidingsgroep daarentegen zijn verantwoordelijk voor het vormgeven en evalueren van de opleiding in de dagelijkse praktijk. In onderstaand visiedocument 'Zorg voor de kwaliteit van de medisch specialistische vervolgopleidingen 2017-2019',  leest u meer over de kwaliteit van de opleiding binnen de OOR ZON en over de diverse actoren die hierin een rol hebben.

De Centrale Opleidingscommissie heeft een regisseursrol. Het bestuur adviseert en geeft samen met het Leerhuis of de Academie vorm aan het kwaliteitsbeleid binnen de instelling. De medische opleidingen worden gefaciliteerd op het gebied van professionalisering, trainingen etc..

De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor een goede kwaliteit van opleiden binnen de instelling en voert een actief beleid om deze kwaliteit te optimaliseren.

Het Cluster zorgt voor onderlinge afstemming van opleidingsonderdelen, borgt en bewaakt de kwaliteit van het gehele opleidingstraject

De OOR zorgt als instellingsoverstijgend orgaan voor eventuele afstemming over opzet, uitvoering en instrumentarium van kwaliteitszorg, afstemming van DOO trainingen en eventuele horizontale visitaties.