Medische Vervolgopleidingen

Neurologie

Neurologie: het specialisme dat zich bezighoudt met de diagnostiek, het behandelen en het voorkomen van aandoeningen van de hersenen, ruggenmerg, zenuwen en spieren bij mensen van alle leeftijden;

Structuur van de opleiding tot Neuroloog: De nominale duur van de opleiding bedraagt zes jaar. De opleiding bestaat uit de volgende verplichte onderdelen: a. drie jaar neurologie; b. een jaar klinische neurofysiologie (KNF); c. een jaar neurologie bestaande uit de volgende verplichte onderdelen: i. neurochirurgie (ten minste twee ten hoogste zes maanden); ii. kinderneurologie (ten minste drie ten hoogste zes maanden); iii. intensive/medium care (ten minste drie ten hoogste zes maanden). d. een jaar neurologie (specieel) bestaande uit: i. verdieping of ii. wetenschappelijk onderzoek of iii. subspecialisatie.

Regionale afspraken en opleiden binnen OORZON

De toenemende differentiatie en lateralisatie binnen de neurologie, ook tussen ziekenhuizen, maakt regionale afspraken over het inrichten van de opleiding en het daaraan gekoppelde onderwijs nodig. Immers, door het regionaliseren en lateraliseren van de zorg zal de opleiding voor neurologen deze beweging moeten volgen om zodoende voldoende exposure aan de verschillende ziektebeelden binnen de thema’s van het landelijk opleidingsplan te behouden. De  afspraken binnen de OOR-ZON Neurologie betreffen:

Afstemming opleidingsplannen MUMC+, Zuyderland ziekenhuis Heerlen/Sittard,Catharina ziekenhuis Eindhoven en Kempenhaeghe (epilepsiecentrum en centrum voor slaapgeneeskunde):

De lokale opleidingsplannen zijn op elkaar afgestemd. Over de wederzijdse stages zijn afspraken gemaakt.

Academische stage De meeste AIOS die hun opleiding primair in Zuyderland volgen, doorlopen na het eerste jaar van hun opleiding een jaar algemene neurologie (kliniek, polikliniek, consultatief, SEH) bij de afdeling neurologie van het MUMC+. Het academisch jaar voor assistenten uit Zuyderland wordt ingevuld in overleg met de academische opleider, maar zal over het algemeen bestaan uit kliniek, SEH, diensten en polikliniek (algemeen en specifiek). De AIOS leren hier werken in een academische setting. De invulling en beoordeling van de stage vindt plaats door de opleider neurologie in het MUMC+. Het lokaal opleidingsplan neurologie MUMC+ is voor de stagewerkplekken in het MUMC+ in die periode van toepassing. Specifieke leerdoelen voor deze stage zal de AIOS aangeven in zijn IOP.

Perifere stage Voor AIOS neurologie MUMC+ AIOS neurologie vanuit het MUMC+ kunnen hun perifere stage doen in het Zuyderland ziekenhuis of in het Catharina ziekenhuis, waarbij het volgens Neuron 2 gaat om de algemene neurologie (kliniek, polikliniek, consultatief, SEH). De invulling en beoordeling van de stage vindt plaats door de opleider neurologie Zuyderland of Catharina ziekenhuis. De AIOS worden beoordeeld door de betreffende (plaatsvervangend) opleiders. Het lokaal opleidingsplan neurologie van het betreffende ziekenhuis is in die periode van toepassing. Specifieke leerdoelen voor deze stage zal de AIOS aangeven in zijn IOP.

Kinderneurologie De stage kinderneurologie kan door AIOS uit Zuyderland fulltime gevolgd  worden bij de afdeling kinderneurologie van het MUMC+ of parttime in Zuyderland. Van belang is dat een voldoende palet van kinderneurologische aandoeningen kan worden gezien. De invulling vindt plaats in overleg met de stagebegeleiders. De stage vindt plaats in de kliniek, de polikliniek en op de SEH. De AIOS participeert in alle besprekingen van de kinderneurologie. On the job beoordeling van de stage vindt plaats door stafleden kinderneurologie MUMC+ en de stagebegeleiders. Eindbeoordeling van de stage vindt plaats door de deelopleider kinderneurologie van het MUMC+. Specifieke leerdoelen voor deze stage zal de AIOS aangeven in zijn IOP.

Neurochirurgie De stage neurochirurgie zal zowel door AIOS vanuit het Zuyderland als vanuit het MUMC+ gedurende twee maanden worden doorlopen. De invulling vindt plaats in overleg met de opleider van de neurochirurgie (M. ter Laak). AIOS neurologie zullen participeren in dagelijkse klinische patiëntenzorg als ook in dienstverband en waar mogelijk participeren op de operatiekamers. Eindbeoordeling vindt plaats door de opleider van de neurochirurgie. Anderzijds komen AIOS neurochirurgie als onderdeel van hun opleiding gedurende zes tot negen maanden stage lopen op de afdeling neurologie.

Voorafgaand aan een uitwisselingsstage vindt – na een gesprek tussen opleider en AIOS - een schriftelijke overdracht plaats tussen de opleiders van de betreffende ziekenhuizen waarin een inschatting van de competenties van de betreffende AIOS wordt gegeven. Zo nodig wordt de overdracht mondeling toegelicht.

Regionalisatie behandeling van bepaalde patiënten De centralisatie van de zorg voor patiënten met bepaalde aandoeningen of bepaalde behandelingen brengt met zich mee dat hier rekening mee moet worden gehouden bij de uitwerking in het IOP van de AIOS. Zo moeten AIOS in opleiding in het Zuyderland ziekenhuis in het MUMC+ specifiek opgeleid worden in de behandeling van subarachnoïdale bloeding en case-management bij intra-arteriële trombectomie tijdens hun academisch leerjaar. Verder worden zij ingedeeld voor de neuromusculaire polikliniek. AIOS in opleiding in het MUMC+ worden indien mogelijk tijdens hun niet-academische stage ingedeeld voor de MS, de geheugenpoli  en hoofdpijn polikliniek van Zuyderland of Catharina ziekenhuis. Specifieke leerdoelen voor het uitwisselingsjaar, passende bij de regionalisatie van de zorg, zal de AIOS aangeven in zijn IOP.

Onderwijs a)      Drie keer per jaar is er een regionale refereeravond georganiseerd door het Limburgs Genootschap voor Neurowetenschappen. Veelal zullen de presentaties verzorgd worden door AIOS uit de diverse opleidingsklinieken binnen de OOR-ZON. Deze refereeravond heeft een facultatief karakter. b)      Vier keer per jaar vindt er regionaal onderwijs voor de a(n)ios neurologie plaats op de woensdagmiddag, afwisselend op de opleidingslokaties binnen de OOR-ZON (Maastricht, Heerlen en Eindhoven). Dit onderwijs zal afwisselend de verschillende thema’s van NEURON 2 betreffen. De (plaatsvervangend) opleiders van de opleidingslokaties binnen OOR-ZON zullen hierbij ook aanwezig zijn.

Verdiepingsstages Ieder opleidingsziekenhuis binnen de OOR-ZON biedt verdiepingsstages aan. Beneden staand zie je van de regionale opleidingscentra speerpunten welke op deze locaties in het verdiepingsjaar bestudeerd kunnen worden. Voor verdere invulling en details ten aanzien van deze stages verwijzen wij naar de lokale website van de desbetreffende instellingen en www.opleidingsetalage.nl (OOR Zuidoost Nederland). Verdiepingsstages mogen pas worden vastgelegd na het tweede opleidingsjaar. De AIOS maakt in overleg met de opleider en begeleider van de betreffende stages leerdoelen die worden beschreven in het individuele opleidingsplan (IOP).

Maastricht Universitair Medisch Centrum Binnen het MUMC+ zijn er verschillende verdiepingsstages beschikbaar. De mogelijke onderwerpen hiervoor zijn neuromusculair, vasculair, bewegingsstoornissen (DBS), neuro-oncologie, KNF en kinderneurologie.

Zuyderland Medisch Centrum (Locatie Heerlen en Sittard) Naast het perifere jaar is er ook de mogelijkheid om specifiek verdiepingsstages in het Zuyderland te volgen. Hierbij gaat het om MS, hoofdpijn, cognitie, neuro-oncologie, bewegingsstoornissen (duodopa), slaapgeneeskunde en syncope.

Catharina ziekenhuis Eindhoven Ook in dit centrum zijn naast het perifere jaar mogelijkheden om verdiepingsstages te doen. Speerpunten in het Catharina ziekenhuis zijn MS, neuro-oncologie en cognitie.

Kempenhaeghe Heeze Dit tertiaire centrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde is onderdeel van de opleiding Neurologie binnen de OOR-ZON. De positie van dit opleidingscentrum is bijzonder daar het niet betrokken is bij de eerste 5 jaar van de opleiding en uitsluitend verdiepingsstages aanbiedt binnen hun expertisegebied. Hierdoor is het mogelijk dat AIOS verdiepingsstages kunnen volgen binnen het Centrum voor Slaapgeneeskunde en het Academisch Centrum voor Epileptologie (of een combinatie hiervan).

Maxima Medisch Centrum (locatie Eindhoven en Veldhoven) In dit centrum is het mogelijk om verdiepingsstages te doen op het gebied van hoofd- en aangezichtspijn en cognitie.

De Opleiding Neurologie in de regio OOR ZON wordt vormgegeven door de volgende partnerziekenhuizen:

Catharina Ziekenhuis Eindhoven
Kempenhaeghe Heeze, academisch centrum voor epileptologie en centrum voor slaapgeneeskunde,  
(tevens locaties Oosterhout, Maastricht, Nijmegen, Sittard)
Maastricht UMC+
Maxima Medisch Centrum, Eindhoven en Veldhoven
Zuyderland Medisch Centrum Heerlen en Sittard

 

Regionaal aanbod opleidingsetalages Neurologie

Meer weten? bezoek de pagina van de wetenschappelijke vereniging Neurologie <https://www.neurologie.nl/publiek/opleiding/opleiding-tot-neuroloog>