Medische Vervolgopleidingen

Radiologie en Nucleaire Geneeskunde

Radiologie: het specialisme dat zich richt op het verkrijgen van besliskundige informatie door middel van beeldvormende diagnostische methoden en dat minimaal invasieve behandelingen uitvoert onder controle van beeldvormende technieken.

Structuur van de opleiding tot Radioloog:

De duur van de opleiding bedraagt vijf jaar. De opleiding bestaat uit de volgende verplichte onderdelen: a. drie jaar radiologie (basis), gevolgd door b. twee jaar radiologie (differentieel). 2. De opleiding kent de volgende opleidingsvarianten: a. de orgaangerichte variant, i. waarbij tijdens de basisfase de thema’s van artikel B.4., eerste lid, worden gevolgd tot de in het plan beschreven bekwaamheidsniveaus en ii. waarbij in het vierde en vijfde opleidingsjaar de thema’s worden gevolgd tot bekwaamheidsniveau jaar 5 orgaangericht; b. de differentiatievariant, i. waarbij tijdens de basisfase de thema’s van artikel B.4., eerste lid, worden gevolgd tot de in het plan beschreven bekwaamheidsniveaus en ii. waarbij tijdens de differentiatiefase 50% van de opleidingstijd wordt besteed aan zeven differentiaties tot bekwaamheidsniveau jaar 5 orgaangericht, en de overige 50% van de opleidingstijd wordt besteed aan één differentiatie tot bekwaamheidsniveau jaar 5 differentiatie; c. de wetenschapsvariant, waarbij zowel tijdens de basisfase als tijdens de differentiatiefase 20% van de opleidingstijd wordt besteed aan de wetenschap en i. waarbij tijdens de basisfase worden de thema’s van artikel B.4., eerste lid gevolgd tot de in het plan beschreven bekwaamheidsniveaus en ii. waarbij in het vierde en vijfde opleidingsjaar worden de thema’s gevolgd tot minimaal bekwaamheidsniveau jaar 5 orgaangericht

De Opleiding Radiologie in de OOR ZON wordt vormgegeven door de volgende partnerziekenhuizen:

-Catharina Ziekenhuize Eindhoven

-Maastricht UMC+

-Zuyderland Medisch Centrum
 

Nucleaire geneeskunde: het specialisme dat biologische en pathologische processen op moleculair niveau in beeld brengt, diagnosticeert en behandelt, door gebruik te maken van open bronnen van radioactieve stoffen;

Structuur van de opleiding tot Nucleair Geneeskundige De duur van de opleiding bedraagt vijf jaar.

De opleiding bestaat uit de volgende onderdelen: a. een onderdeel kliniek van negen maanden waarvan ten minste zes maanden op een afdeling interne geneeskunde of een afdeling van één of meerdere aan de interne geneeskunde verwante specialismen tijdens het eerste opleidingsjaar, gevolgd door b. een onderdeel nucleaire geneeskunde waarvan fysica, radiofarmacie en moleculaire celbiologie in ieder geval deel uitmaken (ten minste 33 maanden en ten hoogste 39 maanden); c. een extern onderdeel nucleaire geneeskunde dat behoort bij het onderdeel nucleaire geneeskunde, bedoeld in het tweede lid, tijdens het derde of vierde opleidingsjaar (ten hoogste zes maanden); d. een onderdeel radiologie tijdens het derde of vierde opleidingsjaar (twaalf maanden); e. een verdiepingsonderdeel tijdens het laatste opleidingsjaar (ten minste drie en ten hoogste zes maanden) (facultatief).

De Opleiding Nucleaire Geneeskunde in de regio OOR ZON wordt vormgegeven door de volgende partnerziekenhuizen:

-Catharina Ziekenhuis Eindhoven

-Maastricht UMC+

Landelijk aanbod opleidingsetalages Radiologie