Medische Vervolgopleidingen

Revalidatiegeneeskunde

Revalidatiegeneeskunde: het specialisme dat zich richt op het voorkomen en verminderen van (te verwachten) blijvende gevolgen van ziekte, lichamelijk letsel en aangeboren afwijkingen, waarbij de behandeling tot doel heeft het herstel van functies en het voorkomen van blijvende beperkingen en waar dat niet mogelijk is, de inpassing en invoeging van de patiënt met zijn beperkingen in de eigen leefomgeving en in de maatschappij;

Structuur van de opleiding tot Revalidatiearts

De duur van de opleiding bedraagt vier jaar. De opleiding bestaat uit: a. acht thema’s genoemd in artikel B.4.; b. zeven kernactiviteiten die gedurende de opleiding worden ontwikkeld (lijnleren). 2. De (combinatie van) thema’s die worden gevolgd, wordt bepaald door de plaats van de opleiding, de aandoening en het stadium van de aandoening en zal bestaan uit de volgende onderdelen: a. klinische revalidatiebehandeling in een revalidatiecentrum (volwassenen) gedurende ten minste negen en ten hoogste achttien maanden; b. poliklinisch spreekuur en intercollegiaal consult in een ziekenhuis (volwassenen) gedurende ten minste negen en ten hoogste achttien maanden; c. poliklinische revalidatiebehandeling in een ziekenhuis of revalidatiecentrum (volwassenen) gedurende ten minste negen en ten hoogste achttien maanden; d. poliklinische of klinische revalidatiebehandeling (kinderen of jeugdigen) gedurende ten minste zes en ten hoogste twaalf maanden; e. één of meerdere onderdelen in een medisch of sociaalgeneeskundig specialisme gedurende in totaal ten hoogste zes maanden (facultatief), te volgen vanaf het tweede opleidingsjaar in een opleidingsinrichting die voor het betreffende specialisme is erkend; f. de onderdelen, genoemd in het tweede lid, onder a., b. en c. kunnen gecombineerd worden. 3. Het doel, de inhoud, de leerdoelen en de activiteiten die tijdens het onderdeel, bedoeld in het tweede lid, onder e., aan de orde komen zijn door de opleider, die het onderdeel verzorgt en vóór aanvang van het onderdeel, schriftelijk vastgelegd. 4. De kernactiviteiten, bedoeld in het eerste lid, onder b., zijn: a. functionele diagnostiek; b. prognostiek; c. opstellen behandelplan; d. multidisciplinaire teambespreking; e. slecht nieuws gesprek; f. overdracht- en ontslaggesprek en g. wetenschappelijk onderzoek.

De Opleiding Revalidatie in de regio OOR ZON wordt vormgegeven door de volgende partnerziekenhuizen:

-Adelante Zorggroep Hoensbroek

-Zuyderland Heerlen

-Maastricht UMC+

-Revalidatiecentrum Blixembosch

-Revalidatiecentrum Breda

-St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg

-VieCuri MC Venlo

Landelijk aanbod opleidingsetalages Revalidatiegeneeskunde