Interne Geneeskunde

Vooropleiding Maxima Medisch Centrum Veldhoven

Toelichting op vooropleiding Interne Geneeskunde in Máxima MC

Zie voor toelichting op het specialisme de oorzon-website: https://www.oorzon.nl/interne-geneeskunde

Bekijk hier het filmpje

Máxima MC

STZ-ziekenhuizen hebben drie pijlers: Wetenschap, Opleiding en Topklinische zorg. Opleiden is niet alleen een belangrijk doel, maar ook een voorwaarde om de patiëntenzorg op niveau te leveren. In een opleidingsziekenhuis worden de specialisten continue bevraagd door een nieuwsgierige en kritische generatie arts-assistenten. Zo blijft het MMC zich vernieuwen en kritisch nadenken. Het is aan de arts-assistenten om erop te wijzen wanneer het tijd is voor verandering. Opleiden is dus noodzaak, geen luxe. Dit vraagt om een structureel goede organisatie van de opleiding.

In Máxima MC zijn alle specialismen vertegenwoordigd. Bij de instellingsvisitatie kwam naar voren dat het MMC zeer opleidingsgericht is en dat er een grote betrokkenheid is bij het opleidingsklimaat. Er is veel stimulatie tot wetenschappelijk onderzoek. Dit uit zich in een grote wetenschappelijke output en promoties. Binnen MMC werken opleidingsgroepen, de MMC Academie en de centrale opleidingscommissie AIOS (COC) nauw samen rond het verbeteren van opleidingskwaliteit.

De afdeling interne geneeskunde van het Máxima MC

 De Vakgroep Interne geneeskunde bevat 17 internisten en 1 klinisch geriater. Zij vertegenwoordigen alle sub specialismen en hierdoor bestaat de mogelijkheid voor exposure aan de volledige diversiteit van patiëntengroepen en ziektebeelden.

We hechten grote waarde aan innovatie, teamgeest en eerlijkheid. We schenken veel aandacht aan zelfontplooiing en open communicatie. Alle stafleden hebben een taak in de opleiding door o.a. de invulling en supervisie van de diverse stages en verzorgen van onderwijs. Daarnaast zijn andere specialismen intensief betrokken. De opleidingsgroep in zijn geheel stimuleert de AIOS tot het behalen van de verschillende EPA. Hiervoor hebben we een Oordeel Opleiding Groep geformeerd die vier keer per jaar de EPA (her)beoordelen na advies van de diverse supervisors.

De assistenten hebben een primaire rol in de organisatie en verbetering van de opleiding. Als ambassadeurs zijn zij verantwoordelijk voor overdrachten, planning en invulling van onderwijs, roostering, stageplanning en diverse andere projecten. Assistenten participeren in diverse besprekingen, doelmatigheidsprojecten en commissies. Wij vinden het belangrijk dat de arts-assistent zich mede hierdoor ontwikkelt in de niet-klinische kerncompetenties.

De introductie van een nieuwe AIOS vinden we erg belangrijk. Er is een inwerkprogramma van 4 tot 6 weken waardoor de AIOS vertrouwd raakt in de kliniek en binnen de opleidingsgroep. Ieder AIOS krijgt zowel een andere AIOS als een internist als mentor voor informele ondersteuning en reflectie.

Onderwijs is zowel structureel ingeroosterd als verweven in alle zorg gerelateerde contactmomenten zoals overdrachten, visites, MDO’s en besprekingen. AIOS hebben een grote rol in de invulling van het onderwijs. Naast de overdrachten met radiodiagnostiek besprekingen en MKSAP zijn er wekelijks meerdere typen onderwijs, zoals: Cursorisch onderwijs, patiëntenbespreking, PICO/CAT presentaties, What’s hot (maatschappelijk handelen), Onderwijs/casus door internist, Casus pro diagnose/complexe casus, Cardiologie en longonderwijs, Terugkoppelronde, pathologiebespreking, Referaat, Complicatie- en richtlijnbespreking, In retrospectieve bespreking, Verwonder en verbeter bespreking, staflunch met presentaties van specialisten.

Kenmerken van de vooropleiding interne geneeskunde bij Máxima MC

Voor de opleiding in zijn geheel is de inbreng van vooropleiders van andere specialismen van grote meerwaarde. Wij vinden het daarom belangrijk deze AIOS de mogelijkheid te kunnen bieden tot het volgen van de vooropleiding Interne Geneeskunde in het MMC. Wij maken geen onderscheid tussen de AIOS  in opleiding tot internist en vooropleiders voor andere specialismen. Het enig verschil zit in de per specialisme verplichte en voorkeursstages, maar de invulling, begeleiding etc. van de stages is hetzelfde. Naast de verplichte stages hebben we een ruim aanbod aan keuzestages en hebben we veel mogelijkheden voor het aanbieden van geïndividualiseerde keuzestages afhankelijk van de persoonlijke wens van de AIOS.

Wij bieden de volgende stages aan:

longziekten
maag-darm-leverziekten
nefrologie en dialyse
acute geneeskunde
allergologie en klinische immunologie
endocrinologie
cardiologie
hematologie en stolling
infectieziekten
oncologie
ouderengeneeskunde
reumatologie
vasculaire geneeskunde
palliatieve zorg
differentiatieonderdeel acute geneeskunde.

Omdat verdieping een belangrijke karakteristiek is van de keuzestages is hiervoor ruim voldoende ruimte gereserveerd binnen het weekrooster. Behoudens participatie in diensten worden AIOS niet ingezet voor andere klinische taken en kunnen zich daarom volledig concentreren op de stage. De AIOS werkt nauw samen met de verantwoordelijk specialisten en de begeleiding is intensief. Tijdens de periodieke voortgangsgesprekken met de stagehouder worden leerdoelen gemonitord en waar nodig bijgestuurd.

Binnen de interne geneeskunde is er ruime aandacht voor de persoonlijke ontwikkeldoelen van AIOS. Er zijn diverse mogelijkheden voor het volgen van cursussen binnen de interne geneeskunde maar ook op het gebied van het moederspecialisme. Ook zijn er mogelijkheden voor coaching en intervisie.

Naast het opleiden in alle Canmeds competenties, wordt in het MMC en in het bijzonder binnen de interne geneeskunde extra aandacht besteed aan het opleiden in de niet klinische kerncompetenties, zoals onderzoek, management en organisatie, kwaliteit en veiligheid en onderwijs.

Verder hebben alle assistenten een management taak als ambassadeur binnen de opleiding. Ook wordt veel waarde gehecht aan de verwonder en verbeterprojecten, waarbij alle facetten van zorgverbetering en doelmatigheid aan bod komen.

Ook worden de assistenten gestimuleerd deel te nemen in de verschillende management en bestuurszaken, zoals assistentenvereniging, COC, maar ook bv in het medisch out break team in de COVID-epidemie. Tevens worden bestuurstaken gestimuleerd buiten het MMC. Assistenten zijn actief in het KNMG-bestuur, JNIV-bestuur en binnen de OORZON.

Indien gewenst kunnen opleidingsschema’s worden aangepast om ruimte te maken voor verder bekwamen in de niet klinische kerncompetenties.

De opleidingen binnen het MMC worden actief ondersteund door de MMC Academie, wetenschapsbureau en COC. Het DOO (discipline overstijgend onderwijs) waar alle assistenten binnen het MMC aan deelnemen wordt hoog gewaardeerd. In de bijlage treft u het opleidingsplan aan.

Voor nadere informatie over de vooropleiding in Máxima MC kunnen geïnteresseerde AIOS contact opnemen met dr. A.G. Lieverse, opleider via l.lieverse@mmc.nl of via 040 - 888 6300 of met Claudia Daniëls-Janssen, coördinator via c.janssen@mmc.nl of 040-888 8235.