Interne Geneeskunde

Vooropleiding Maxima Medisch Centrum Veldhoven

Toelichting op vooropleiding Interne Geneeskunde in Máxima MC

Zie voor toelichting op het specialisme de oorzon-website: https://www.oorzon.nl/interne-geneeskunde

Bekijk hier het filmpje

'Opleiden raakt aan het hart van onze organisatie'. STZ ziekenhuizen zijn 'anders' omdat ze naast de zorgtaak ook een taak hebben als instelling voor medische en paramedische opleidingen. STZ ziekenhuizen hebben drie pijlers: Wetenschap, Opleiding en Topklinische zorg. Er zijn veel onderzoeksleerlijnen. Het wetenschappelijk karakter van de opleiding komt duidelijk naar voren bij de visitatie waardoor wij bijzonder trots zijn op hoe wij dit als Maxima MC invullen


Visie op opleiden:

Opleiden is niet alleen een belangrijk doel, maar ook een essentiële voorwaarde om de patiëntenzorg op niveau te leveren. In een opleidingsziekenhuis worden de specialisten continue bevraagd door een nieuwsgierige en kritische generatie arts-assistenten. Zo blijft het MMC zich vernieuwen en kritisch nadenken. Het is aan de arts-assistenten om erop te wijzen wanneer het tijd is voor verandering. Opleiden is dus noodzaak, geen luxe. Hierdoor moet het opleiden structureel goed georganiseerd zijn.

In Máxima MC zijn alle specialismen vertegenwoordigd, waarbij iedereen de opleiding van zorgprofessionals in woord en daad bevordert. Bij de instellingsvisitatie kwam naar voren dat het MMC zeer opleidingsgericht is en dat er een grote betrokkenheid is bij het opleidingsklimaat. Er is veel stimulatie tot wetenschappelijk onderzoek. Dit uit zich in een grote wetenschappelijke output en promoties. Binnen MMC werken opleidingsgroepen, de MMC Academie en de centrale opleidingscommissie AIOS (COC) nauw samen rond het verbeteren van opleidingskwaliteit. De MMC Academie heeft een verbindende, coördinerende, adviserende en stimulerende rol in de opleidingskwaliteit van de medische vervolgopleidingen. Vanuit de MMC Academie wordt bijvoorbeeld coaching en intervisie aangeboden.

De afdeling interne geneeskunde van het Máxima MC

De Vakgroep Interne geneeskunde bevat 17 internisten en 1 klinisch geriater. Zij vertegenwoordigen alle subspecialismen. We hechten grote waarde aan innovatie, teamgeest en eerlijkheid. We schenken veel aandacht aan zelfontplooiing en open communicatie. Alle stafleden hebben een taak in de opleiding door o.a. de invulling en supervisie van de diverse stages. De arts-assistenten geven de opleidingsgroep een 8.25 in de MCTQ. Daarnaast zijn andere specialismen intensief betrokken. De opleidingsgroep in zijn geheel stimuleert de aios tot het behalen van de verschillende EPA. Hiervoor hebben we een OrdeelOpleidingsGroep geformeerd die vier keer per jaar de EPA (her)beoordelen na advies van de diverse supervisoren. We hebben naast de verplichte stages een ruim aanbod van keuzestages en geïndividualiseerde keuzestages.

De assistenten hebben een primaire rol in de organisatie en verbetering van de opleiding, doordat zij als ambassadeurs mede verantwoordelijk zijn voor overdrachten, planning en invulling van onderwijs, roostering, stageplanning en diverse projecten.

De entree van nieuwe aios vinden we cruciaal en we vinden het belangrijk dat ze vertrouwd raken binnen de opleidingsgroep. Er is een duidelijk inwerkprogramma van 4 tot 6 weken. Ieder aios krijgt zowel een andere aios als een internist als mentor voor informele ondersteuning en reflectie.

Onderwijs is zowel structureel ingeroosterd als verweven in alle zorggerelateerde momenten als overdrachten, visites, MDO’s en besprekingen. Aios hebben een grote rol in de invulling van het onderwijs. Naast de overdrachten en radiodiagnostiek besprekingen en MKSAP zijn er (twee)wekelijks meerdere typen onderwijs, zoals:
Cursorisch onderwijs, patiëntenbespreking, PICO/CAT presentaties, What’s hot (maatschappelijk handelen), Onderwijs/casus door internist, Casus pro diagnosi/complexe casus, Cardiologie en longonderwijs, Terugkoppelronde, pathologiebespreking, Referaat, Complicatie- en richtlijnbespreking, In retrospectiebespreking, Verwonder en verbeter bespreking, staflunch met presentaties van specialisten.

Kenmerken van de vooropleiding interne geneeskunde bij Máxima MC

Voor de opleiding in zijn geheel is de inbreng van vooropleiders van andere specialismen van grote meerwaarde. Wij vinden het daarom belangrijk deze aios de mogelijkheid te kunnen bieden tot het volgen van de vooropleiding Interne Geneeskunde in het MMC. Wij maken geen onderscheid tussen de AIOS die in opleiding zijn voor interne en de vooropleiders voor andere specialismen. Het enig verschil zit in de per specialisme verplichte en voorkeursstages, maar de invulling, begeleiding etc. van de stages is hetzelfde. Vanwege de aanwezigheid van alle specialismen hebben wij naast de verplichte stages een ruim aanbod van keuzestages en geïndividualiseerde keuzestages:
longziekten
maag-darm-leverziekten
nefrologie en dialyse
acute geneeskunde
allergologie en klinische immunologie
endocrinologie
cardiologie
hematologie en stolling
infectieziekten
oncologie
ouderengeneeskunde
reumatologie
vasculaire geneeskunde
palliatieve zorg
differentiatieonderdeel acute geneeskunde.

Omdat verdieping een belangrijke karakteristiek is van de keuzestages is hiervoor ruim voldoende ruimte gereserveerd binnen het weekrooster. Behoudens participatie in diensten worden Aios niet ingezet voor andere klinische taken en kunnen zich daarom volledig concentreren op de stage. De Aios werkt nauw samen met de verantwoordelijk specialisten en de begeleiding is intensief. Tijdens de periodieke voortgangsgesprekken met de stagehouder worden leerdoelen gemonitord en zonodig bijgestuurd.

De opleidingsplannen vind u onderaan deze pagina

Voor nadere informatie over de vooropleiding in Máxima MC kunnen geïnteresseerde aios contact opnemen met dr. A.G. Lieverse, opleider via l.lieverse@mmc.nl of via 040 - 888 6300 of met Claudia Daniëls-Janssen, coördinator via c.janssen@mmc.nl of 040-888 8235.